Ειδικoί Παιδαγωγοί

Ο Ειδικός Παιδαγωγός ασχολείται με την αξιολόγηση και αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών του παιδιού, μέσα από μια διαδικασία τυπικής –με σταθμισμένα τεστ- και άτυπης αξιολόγησης, με σκοπό την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στο ψυχο-παιδαγωγικό προφίλ του κάθε παιδιού. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού είναι από τη μια παιδαγωγικός -καθώς διδάσκει στο παιδί πως να μαθαίνει μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών μάθησης και εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας- και από την άλλη συμβουλευτικός/υποστηρικτικός -αφού λειτουργεί ως «διαμεσολαβητής» ανάμεσα στους γονείς/στο σχολείο και στις προσδοκίες αυτών για τη μαθησιακή επίδοση του παιδιού. Ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, οι στόχοι του προγράμματος αποκατάστασης μπορει να αφορούν στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία, στην κατανόηση κειμένου, στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, στα μαθηματικά, σε κάποιο συνδυασμό αυτών, αλλά και στην οπτική και ακουστική μνήμη, στη συγκέντρωση, στην ταχύτητα επεξεργασίας, στις μεταγνωστικές στρατηγικές κ.α.